Selecteer een pagina

Veelgestelde vragen

Kunnen ook andere familieleden zoals de half broer of vader gebruikmaken van deze Stichting?

Dit is niet mogelijk. In de statuten van de Stichting staat vastgelegd dat de begunstigden de negen kinderen van deze vader en moeder zijn. Daarom kunnen wij niet uitkeren aan derden, ook niet ten behoeve van derden aan de kinderen.

Wie zijn jullie en worden jullie hiervoor betaald?

Wij doen dit op vrijwillige basis. Hans, Bert en Jan zijn oud huisgenoten van Shin. Zij vormen het bestuur en beheren de gelden. Esther kent Shin sinds 11 jaar en is een goede vriendin en initiatiefnemer van de Stichting.

Hebben jullie voldoende (financiële) kennis in huis om de Stichting goed te besturen?

Wij hebben kennis en ervaring in huis met betrekking tot het besturen van een Stichting. Ook  schakelen wij waar nodig deskundigen in zoals een financieel adviseur, fiscalist of jurist of anderszins. 

Verder spant de Stichting zich in om te voorkomen dat een schenking de kinderen in de problemen brengt met mogelijke andere financiële regelingen van overheid of instanties. 

Wie controleert de Stichting?

De Stichting bestaat sinds 9 april 2021 en is voornemens een SBBI status aan te vragen bij de Belastingdienst. Dit staat voor sociaal belang behartigende instelling (SBBI). Daar is sprake van, omdat wij als Stichting de individuele belangen van de negen kinderen behartigen. Aan de SBBI erkenning zitten diverse verplichtingen vast, waaronder de jaarlijkse boekhoudcontrole door een accountant. 

Hoe wordt het geld beheerd?

Het opgehaalde bedrag van de crowdfund wordt gelijkmatig verdeeld over de 9 kinderen en beheerd door de Stichting voor tenminste 5 jaar. De kinderen kunnen per onderwerp een aanvraag doen voor financiering of declarering aan de Stichting. Het bestuur controleert of de aanvraag strookt met het doel van de Stichting en gaat dan over tot financiering. Het geld komt zo direct ten goede aan alle negen kinderen zelf. Jaarlijks vindt er een controle plaats van een accountant. Door het beheer via de Stichting te laten verlopen worden zij hiermee niet “belast” en staat die eventuele overige support niet in de weg. Ook geeft dit de jongste kinderen de tijd om in alle rust te overwegen of en zoja wanneer zij hier gebruik van willen maken. 

Waarom loopt dit via een Stichting en komt het geld niet direct bij de kinderen terecht?

Hoewel de kinderen het initiatief waarderen hebben zij hier zelf niet om gevraagd. De crowdfund is opgezet door ons, bekenden van de oudste zoon van het gezin. Om het opgehaalde bedrag goed te beheren, hebben we naast de crowdfund tevens een Stichting opgezet. Want door het beheer via de Stichting te laten verlopen worden zij hiermee niet “belast” en staat die eventuele overige support niet in de weg. Ook geeft dit de jongste kinderen de tijd om in alle rust te overwegen of en zoja wanneer zij hier gebruik van willen maken. 

Alle 9 kinderen van het gezin kunnen zich wenden tot de Stichting. Mochten zij hier geen gebruik van willen maken, blijft het bedrag voor hen gereserveerd voor ten minste 5 jaar. Daarna zal in overleg met de kinderen worden besloten hoe dit overgebleven budget te besteden aan een doel voor slachtoffers van kindermishandeling in het algemeen.

Waarvoor kunnen de kinderen het geld aanvragen?

Het geld is bedoeld om ‘de kinderen van Ruinerwold’ een steun in de rug te bieden bij hun opstart en herstart in de samenleving. Het doel kan zeer divers zijn. Te denken valt aan bijvoorbeeld opleidingskosten, omscholingskosten, jobcoachkosten, medische kosten, tandartskosten,  rijbewijskosten, reiskosten, juridische kosten, fiscale advieskosten, huisvestingskosten, inrichting woning etc. Kortom: alles wat bijdraagt aan een goede start en het creëren van een solide basis.

Waarom hebben de kinderen geld nodig?

De kinderen hebben door hun jeugd nooit de mogelijkheid gehad te studeren of zich anderszins professioneel te ontwikkelen. Ze hebben daardoor veel kansen gemist of nooit gehad. Een financiële buffer kan helpen de basis op orde te krijgen en, als ze willen, te studeren. We kunnen hen nooit hun jeugd terug geven, maar we kunnen ze wel helpen met middelen om een inhaalslag te maken. 

Hoe zorgt de Stichting ervoor dat het geld goed terecht komt?

Alle 9 kinderen van het gezin kunnen zich wenden tot de Stichting. Om toezicht te houden op de besteding van het opgehaalde geld, tevens een verplichting vanuit de Stichting als rechtspersoon, worden de bedragen per onderwerp op aanvraag uitgekeerd. De kinderen dienen een verzoek in bij de Stichting met daarbij een korte toelichting van waar het geld naar toe gaat. Een vereiste hierbij is dat het geld besteed wordt aan ondersteuning van de kinderen zelf, en niet aan derden. De Stichting zal, waar mogelijk, bedragen uitkeren op basis van ingediende rekeningen.

De Stichting spant zich in om te voorkomen dat een schenking de kinderen niet in problemen brengt met mogelijke andere financiële regelingen van overheid of instanties. Eén van de leden van de Stichting is werkzaam als maatschappelijk werker en dus al bekend met deze problematiek. Tevens hebben wij de hulp van een financieel adviseur ingeroepen om ons hierbij te assisteren.

Wat gebeurt er met het geld wanneer er geen gebruik van wordt gemaakt?

Alle 9 kinderen van het gezin kunnen zich wenden tot de Stichting. Mochten zij hier geen gebruik van willen maken, blijft het bedrag voor hen gereserveerd voor tenminste  5 jaar. Daarna zal in overleg met de kinderen worden besloten hoe dit overgebleven budget te besteden ten behoeve van slachtoffers van kindermishandeling in het algemeen. 

Hoe staan de kinderen zelf tegenover de Stichting?

Hoewel de (oudste) kinderen het initiatief waarderen hechten zij er aan duidelijk te maken dat ze hier zelf niet om hebben gevraagd. Hun zelfredzaamheid in de huidige situatie is bewonderenswaardig. Ze waarderen het medeleven dat spreekt uit de oprichting van de Stichting en zijn volledig verrast door de grote gulheid en steun die is gekomen op de crowdfund vanuit de maatschappij. Dit voelt als erkenning en is hartverwarmend. 

Hoe ze precies gebruik willen maken van het beschikbaar gestelde budget weten zij nog niet, zij kunnen nu gaan nadenken over hoe het geld te kunnen bestelden voor de opbouw van hun toekomst.  Het geeft ze mogelijkheden waar deze er eerst niet- of in mindere mate, waren. De Stichting dankt daarom iedereen die heeft bijgedragen. We hopen hiermee op een toekomst voor deze 9 jong volwassenen met iets minder financiële zorgen.

De Stichting zal er ook voor zorgen dat alle steunende berichten die zijn binnengekomen via de site of email aan hen worden overhandigd.

Wie zitten er achter de Stichting en waarom hebben jullie dit initiatief genomen?

Als goede vriendin van een van de oudste kinderen heb ik – Esther Suurmond- gezien dat het afgelopen turbulente jaar een grote impact op hen heeft gehad. Ik zocht naar een manier waarop ik iets concreets voor hen kon betekenen. Een financiële steun in de rug zou hen de ruimte kunnen bieden om zich te ontwikkelen naar eigen wens en tempo. Een crowdfund opzetten bleek de uitkomst. Daarbij hebben we ook een Stichting opgericht die het geld beheert, om hen hiermee niet te belasten. Samen met enkele vrienden en oud huisgenoten van de oudste van de kinderen is de Stichting Kinderen van Ruinerwold opgericht.

Met de crowdfund actie komt er nu een ongekende stroom aan lieve berichtjes en financiële steun binnen voor hen. We zijn – net als de kinderen- ontzettend verrast en geraakt door de vele steunbetuigingen. Ook is hiermee ons doel bereikt: een significante financiële steun in de rug kunnen bieden aan alle 9 jongvolwassenen bij het vormgeven en opbouwen van hun toekomst.

Wij willen iedereen heel hartelijk danken voor hun bijdrage en steun en zullen alle berichtjes bundelen en aanbieden aan de kinderen.

Wat is het doel van de Stichting?

De Stichting wil de 9 kinderen van Ruinerwold een financiële steun in de rug bieden bij het opbouwen en vormgeven van hun toekomst. Vanwege hun jeugd hebben zij veel kansen gemist om zich te kunnen ontwikkelen naar eigen wens. Bij de start van hun leven als jongvolwassenen bevinden zij zich tevens op een punt waar ze veel kosten zullen maken voor opleiding, woonruimte, medische zorg, tandartskosten, omscholingskosten, rijlessen enz. De Stichting wil hen een financiële steun in de rug bieden. Dankzij de massale reacties op de crowdfund is dit gelukt! Heel hartelijk dank allemaal voor deze steun, de oudste kinderen en wijzelf zijn erg ontroerd door de massale steun die is gegeven.